વિષ્ણુપુરાણ મુજબ આ ૪ પ્રકારની છોકરીઓ સાથે ક્યારે ભૂલથી પણ ન કરતા લગ્ન નહી તો થઈ જશો હેરાન

આમ તો પરાશર ઋષિ દ્વારા લિખિત એક વિષ્ણુપુરાણમા એવી કેટલીક વાતો છે કે જેનો સંબંધ એ તમારા જીવન સાથે છે. અને આ ભગવાન વિષ્ણુ કે જે આ સૃષ્ટિના એક આદિકારણ અને નિત્ય અક્ષ અને અવ્યય તથા એકરસ છે તેમણે આ પુરાણમા તેને આકાશ વગેરે ભૂતોનુ પારિમાણ અને સમુદ્ર અને સૂર્ય વગેરેનુ આ પરિમાણ અને આ પર્વત અને દેવતાધિની અને આ ઉત્પતિ અને મનવન્તર કલ્પ વિભાગ તે સંપૂર્ણ ધર્મ અને દેવર્ષિ તથા આ રાજર્ષિઓના ચરિત્રનુ એક વિસ્તૃત વર્ણન પણ કર્યું છે. અને જેમા એ કહ્યું છે કે આ ૪ પ્રકારની છોકરીઓ સાથે તમારે કદી ન કરવા લગ્ન.

જે અનેક પુરુષો પ્રત્યે એ આકર્ષિત થઈને સંબંઘ બાંધનારી હોય

આ પુરાણ પ્રમાણે એવી છોકરીઓ કે જેની આ ચાલ એ ચલગત સારી નહોય અને તે ખાસ કરીને જે યુવતી એ અનેક પુરુષો પ્રત્યે આકર્ષિત થતી હોય અને તે તેનો સંબંધ રાખતી હોય તેવી છોકરીથી તમારે દૂર રહેવુ જોઈએ. અને જો તમને આવી વ્યક્તિ સાથે જો લગ્ન કરશો તો તમે મુશ્કેલીમા મૂકાઈ જશો.

અને જે યુવતી એ ઝગડાળુ હોય જે નાની વાતમા પણ વાંધા પાડી અને ઝગડાં કરતી હોય તેની સાથે પણ લગ્ન ન કરવા જોઈએ. કારણ કે નહિં તો તે તમારું જીવન એ નિરસ થઈ જશે. અને આ તમારુ લગ્ન જીવન એ દુષ્કર થઈ જશે.

આ સિવાય જે છોકરીઓ એ આળસુ હોય અને તેની સાથે તમારે લગ્ન ન કરવા જોઈએ અને જે યુવતી એ આળસુ હોય તેના તમારે કોઈ કામ એ સમયસર થતા નથી તો તમારે ઘરમા આ હમેંશા એ કકળાટ રહે છે. અને એ સમયસર જમવાનુ પણ તે વ્યક્તિને મળતુ નથી. અને તે કામની એક આળસુ હોવાથી તે ઘરમા સાફ અને સફાઈ કે સ્વચ્છતા નથી રાખતી. અને જે પરિણામે તમને આ ઘરમા અનેક બીમારીઓ એ ઘર કરી જાય છે. અને આ વ્યક્તિનુ કમાઈ કમાઈને દવાખાના પાછળ જ જાય છે. માટે આ વ્યક્તિ ક્યારેય પણ ઉપર આવતા નથી. અને વ્યક્તિ તે કંટાળી જાય છે.

આ સિવાય જે યુવતી એ તમારા જ કૂળ કે ગોત્રની હોય તેની સાથે પણ તમારે લગ્ન ન કરવા જોઈએ. કારણ કે જો એવી યુવતી સાથે લગ્ન થાય તો એ વ્યક્તિને થતાં સંતાનો એ કોઈ ખોડ ખાંપણ વાળા કે કોઈ બીમારીવાળા જન્મે છે. માટે આથી આ વ્યક્તિના જીવનનુ સુખ એ છીનવાઈ જાય છે. અને તે નિરંતર બાળકોની પાછળ જ તેના સ્વાસ્થ્ય પાછળ તેને દોડવું પડે છે અને તેને અનેક પ્રકારના ખર્ચ થાય છે. આ વ્યક્તિનું આખુ જીવન એ દુષ્કર થઈ જાય છે. માટે આ સગોત્રી કન્યા સાથે તેને લગ્ન ન કરવા જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.