ગુજરાતના શિક્ષકો માટે આવ્યા માઠા સમાચાર, હવે બદલી કરાવવી હશે તો સિનિયોરિટીથી નહીં પણ…!!!

આમ તો આ રાજ્ય એક શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આ શિક્ષકોની એક આંતરિક એ બદલી અને આ જિલ્લા ફેરની આ બદલીના એક નિયમો ઘડવાની આ નવી એક ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આ ઠરાવ એ કરવામાં આવશે તો આ અત્યાર એ સુધી જે આ શિક્ષકોને આ બદલીમાં એક અગ્રમતા એ મળતી હતી અને આ તેવા વાલ્મીકિ અને આ વિકલાંગ અને આ દંપતી કિસ્સામાં એ તથા આ વિધવા શિક્ષકોને એક ભારે અન્યાય થશે. અને આ કારણ કે આ નવા નિયમો પ્રમાણે આ માત્ર એક નોકરીની અને આ સિનિયોરિટી નહિ પણ આ મનસ્વી અને આ ગુણાંકન અને આ પદ્ધતિ મુજબ એ બદલીની આ પાત્રતા એ ગણવામાં આવશે. અને આ જેથી આ એક જોગવાઈના લીધે એક ભ્રષ્ટાચાર પણ આ માઝા એ મૂકી દેશે અને તેવું આ અવલોકન એક નિષ્ણાતો કરી રહ્યાં છે.

અને આ એક નિયમોની આ સત્તાવાર એક જાહેરાત થાય તે આ પૂર્વે જ આ તે સોશિયલ મીડિયામાં પણ વાયરલ થતાં આ સરકાર પણ તે ચોંકી ઉઠી છે. અને આ મુદ્દે તમારે પ્રાથમિક શિક્ષણ એ નિયામકનો એક સંપર્ક કરવાનો આ પ્રયાસ એ કર્યો હતો પરંતુ આ થઈ શક્યો નહોતો. અને આ હાલમાં એક શિક્ષકોની આ જિલ્લામાં આંતરિક બદલી એ માટે નોકરીના આ ત્રણ વર્ષનો એક અનુભવ અને આ જિલ્લાફેર માટે એક પાંચ વર્ષનો આ અનુભવ એ ગણવામાં આવે છે અને ત્યારે આ નવી એક જોગવાઈ પ્રમાણે આ આંતરિક બદલીમાં એક પાંચ વર્ષ અને આ જિલ્લાફેરમાં તમને આઠ વર્ષના અનુભવની એક જોગવાઈ કરી છે.

જો કે આ હાલમાં એ બદલી કેમ્પ એ થાય ત્યારે આ શિક્ષકનો એક બહોળો અનુભવ એ હોય તો પણ આ તેની સામે એક વાલ્મીકિ અને આ વિધવા કે આ દંપતી અંને આ શિક્ષક એ હોય તો તેને આ અગ્રતા આપવામાં આવે છે. પરંતુ આ નવા નિયમો એ પ્રમાણે આ માત્ર એક નોકરીની આં સિનિયોરિટી એ નહિ પણ આ ગુણાંકન પદ્ધતિ મુજબ એ પ્રાપ્ત ગુણ એ અનુસાર આ બદલીની એ પાત્રતા એ ગણવામાં આવશે.

અને એ મહત્ત્વનું છે કે આ વિધવા અને દિવ્યાંગ અને આ વાલ્મીકિ અને આ શિક્ષક દંપતી અને આ અસાધ્ય રોગ અને આ સરકારી કર્મચારી દંપતી અને આ અનુદાનિત સંસ્થા અને આ દંપતીને ૫ ગુણથી એ લઈને ૧૦ ગુણ એ આપવા સુધીની એ જોગવાઈ કરી છે. પરંતુ આ એક ગુણાંકનની આ પદ્ધતિમાં જે આ શિક્ષકોને અને આ વિવિધ એવોર્ડ એ સન્મામપત્ર વગેરે એ મળ્યાં હશે અને તેઓને આ પણ એક ગુણ આપવામાં આવશે.

અને જેથી આ સીધી અને આ અગ્રિમતા જે આ શિક્ષકોને એ મળતી હતી આ તે એ હવે નહીં મળે. અને આ જ્યારે એક એવોર્ડ અને આ સન્માનપત્ર એ અંગે નિષ્ણાતો એ કહે છે કે આ તેમાં એ લાગતા અને આ વળગતા એક પોતાના આ મળતિયા શિક્ષકો એ ગોઠવણોનો દોર એ ચલાવશે. અને આ બીજું કે જે આ શિક્ષકે ગુણ એ ખૂટતા હશે અને તેવા આ શિક્ષકો એ આ પ્રકારના એક પ્રમાણપત્રો એ મેળવવા માટે આ હવાતિયા એ મારશે અને આ છેલ્લે આ એક ભ્રષ્ટાચારનું તેને એક પ્લેટફોર્મ એ ઊભું થવાના એંધાણ એ દેખાઈ રહ્યાં છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.